Monday, April 4, 2011

Using MultiURL

- As the title mentions, from now on I will use MultiURL as a "container" to hide my links, because most hot links will be deleted sooner or later, so I need to do something in order to protect my links and you guys can have a source to download PSP "back-up" games longer.
- Some people suggest that I should use LinkBucks, but I myself find it very annoying with all the advertise so I'm not going to use it, and I do not want to earn any money from these pirated games.
- Again, MultiURL does not have any ads or whatsoever, so I'm not earning any benefits from using it except keeping my links last longer. And DO NOT hot links my games anywhere without my permission. Thank you.

Legend of Heroes Trails in the Sky Open Box

*Archives này chỉ có tính chất show hàng tự sướng chứ không có Links.

Dù gì thì lập cái Blog ra có nhiều chỗ thế này không show hàng hơi phí :"> Nên lâu lâu lập cái archives open box chơi. Mở đầu là LoH Trails in the Sky.

Trước tiên cũng thank ngockhanh0990 đã giúp mình order cái này từ Amazon, GameStop không hiểu sao lại bị trễ không có hàng. Thẻ thì lại không đủ tiền, trong khi Amazon nó không nhận cash, may mà nhờ được ngockhanh chứ không có mà chờ nữa [Mồng 7 này tớ sẽ gởi tiền lại cậu sau :">]